Privacyverklaring

Privacyverklaring

TSD Group hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe TSD Group omgaat met persoonsgegevens.

Privacybeleid TSD Group

Bij het verrichten van onze diensten verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij werken daarbij samen met de aan TSD Group direct gelieerde bedrijven. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven. TSD Group verwerkt persoonsgegevens van diverse categorieën betrokkenen, waaronder klanten en leveranciers.

TSD Group doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TSD Group houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat TSD Group in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, welk doel (tezamen met het type persoonsgegevens) is beschreven in de privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op wil wijzen en deze rechten respecteert.

Als TSD Group zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

TSD Group

Albert Plesmanweg 4

4462 GC Goes

Functionaris gegevensbescherming: Carin Zondervan

tel. 0113 – 33 10 10

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites of de diensten en websites van de direct aan TSD Group gelieerde bedrijven laat u mogelijk bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, die hieronder worden beschreven. Wij verwerken niet altijd al deze gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt en/of welke functionaliteiten op onze websites u kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • andere contactgegevens

De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:

 • uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang; of
 • uw toestemming (indien aangegeven).

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

Klanten en leveranciers

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door TSD Group verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het gericht benaderen van klanten naar aanleiding van aanvragen, het bevestigen van prijsafspraken en het maken van offertes;
 • commerciële acties (mailings e.d.);
 • juiste administratieve afhandeling van in- en verkoopfacturen.

De persoonsgegevens die TSD Group verwerkt beperken zich tot de naam, e-mailadres en eventueel mobiele telefoonnummer van de contactpersoon verbonden aan de klant of leverancier.

Verstrekking aan derden:

TSD Group zal verder de door u verstrekte persoonsgegevens niet aan andere partijen verstrekken, anders dan aan een van de aan haar direct gelieerde bedrijven in het kader van de in deze verklaring genoemde doeleinden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis). In een dergelijk geval dient TSD Group medewerking te verlenen en is zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren

TSD Group heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • De TSD Group website is via “https” beveiligd;
 • De computers van TSD Group worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date;
 • Toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker;
 • Wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd;
 • TSD Group kent een protocol registratie datalekken.

De hier in het kort beschreven maatregelen zijn in ons veiligheidsbeleid verder uitgewerkt en waar nodig in protocollen gedocumenteerd. TSD Group bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Rechten omtrent persoonlijke gegevens

U heeft het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegeven. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht, als het gaat om elektronische gegevens, de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Uw verzoek kunt u richten aan:

TSD Group

Albert Plesmanweg 4

4462 GC Goes

Functionaris gegevensbescherming: Carin Zondervan

tel. 0113 – 33 10 10

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Wijzigingen privacyverklaring

TSD Group kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

TSD Group

versie: 14 september 2022